کارآفرین یک بندباز است.

کارآفرین یک بندباز است. در کسب و کار خود، اگر بایستی ساقط می‌شوی، درست مثل یک بندباز در کسب و کار خود، اگر تند بروی ساقط می‌شوی، درست مثل یک بندباز اگر آرام راه بروی، پیش از رسیدن به مقصد خسته می‌شوی و میافتی، مثل یک بندباز اگر به پشت سرت نگاه کنی اگر فقط […]