پروسه ارائه خدمات ما:

گام نخست:

عارضه‌یابی

گام دوم: تعیین حوزه‌هایی که نیازمند توانمندسازی هستند...

کارآفرینی

بازاریابی

مدیریت

تأمین

انسان

مالی

گام سوم: تعیین اقدامات مورد نیاز

مشاوره

آموزش

اجرا

گام چهارم: واگذاری کار به دپارتمان‌ها

آکادمی مدیریت تداوم

بازرگانی تداوم

خبرگان مالی تداوم