یک تیم چابک کنار شماست، برای اینکه مؤفق باشید...

Richard Branson

Clients do not come first, Employees come first, If you take care of your employees, They will take care of the clients. 

مشتریان مقدم نیستند، در ابتدا همکاران مهمند، اگر حامی همکاران خود باشید، آنها مراقب مشتریان خواهند بود.

0
گواهینامه
0
دوره برگزارشده
0
عنوان آموزش
0
درصد رضایت

برخی از دوره‌های برگزارشده آکادمی آموزشی تداوم